Mgr. Marie Plevová

psychoterapie | speciální pedagogika

nabízené služby: poradenství a terapie pro dospělé, dospívající a děti, individuální i párové konzultace, skupinová terapie, semináře, poradenství pro rozvoj škol
osobní i online konzultace
ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice
mobil: 6O6 342 131
e-mail: m.plevova@seznam.cz
web: http://psychoterapeutka.webnode.cz

ceník: 800  Kč/50 min.
párová terapie -1000 Kč /50 min
Slevy dospívající mládeži a rodinám sociálně slabším

Úvodem

Vím, jak těžké je najít odvahu promluvit si o tom, co nás tíží. Začneme-li o problému mluvit, začneme ho řešit. Nabízím porozumění a naprostou důvěru, na které je má založena terapie. Nejdůležitější krok je ten první .Mark Twain
Terapie pro dospělé:
Trápí vás  – stavy úzkosti, stresy, deprese, obavy ze vztahů v rodině, v zaměstnání, strach z budoucnosti
Nenadálá životní událost- rozchod, osamění, nemoc, ztráta zaměstnání, ukončení studia, komplikace v osobním, rodinném či  partnerském nebo pracovním  životě,…
Hledáte porozumění ve vztazích s dětmi, v partnerství, v  manželství, v přátelství, v rodinném a pracovním prostředí, jak pochopit ženské a mužské styly myšlení, styly komunikace
Změny v životě -vracíte se často zpět, někam do minulosti, do dětství, opakují se stejné situace a proto si chcete  urovnat vaše současné vztahy a uvědomit si - kdo jste
Osobnostní rozvoj  -míváte pocit smutku, menšího sebevědomí a prosazení se v životě, chcete si vytknout cíl ,podpořit svůj osobní rozvoj  a  dobře nastavit své další životní plány
Potřebujete se svěřit, poradit, slyšet jiný názor o sobě, o jiných…
-
Terapie pro děti, studenty, dospívající
Každé dítě může dostat Nobelovu cenu, jenom se musí stát sám sebou
-Chcete podpořit zdravý vývoj a rozvoj svého dítě dobrou výchovou, porozuměním a kvalitními vztahy v rodině a  ve škole, strachy dětí, nesamostatnost, motivace k učení,  poradenství k volbě školy, adaptace-socializace, vývojové odlišnosti, nemoc a oslabení, specifické potřeby- (ADHD,hyperaktivita, autismus..), problémy s šikanou, zařazení do kolektivu,  sebevědomím, nebo se svěřit s výchovou dětí…
Poradenství pro studenty a dospívající v oblasti vztahů k vrstevníkům, komunikačních schopností, nízkého sebevědomí, úzkostí, depresí, studijní problematiky, vztahů s původní rodinou; osobnostní rozvoj a plány, řešení citových vztahů, smyslu existence, a další problémy, které tíží..

Konzultace v oblasti koučování, rozvoje škol
Poradenství v oblasti vztahů a změn ve škole, klima prostředí, plánování a řízení,  nastavení dobré komunikace pedagogů a r odičů,  konzultace pro rodiče a pedagogy

Něco málo o mé práci

Na první konzultaci  zpravidla hovoříme o tom, co Vás přivádí a kde očekáváte, že by mělo dojít ke změně. Postupně otevíráme Váš příběh, okolnosti Vaší návštěvy, popřípadě rodinnou historii. spojenou s daným problémem. Tak máme společně možnost si vyzkoušet, zda si vzájemně vyhovujeme. Dle Vašich možností si nastavíme si frekvenci našeho setkávání (krátkodobá či dlouhodobá spolupráce vedoucí k hlubší změně).
V rámci naší spolupráce je pro mne samozřejmostí zachovávat diskrétní a respektující přístup k Vám i k tématu, se kterým přicházíte. Mým cílem je Vás provázet v náročné situaci, být Vám profesně a lidsky nápomocná./své klienty nijak  nehodnotím, netestuji, nediagnostikuji/  Není nutné mít doporučení od lékaře Konzultace se vedou v naprosté anonymitě.
Při práci využívám formy rozhovoru a společně řešíme problém, který Vás nebo vaše blízké tíží, abyste dospěli ke spokojenosti. Využíváme seberozvojové techniky, prvky individuální a rodinné terapie, relaxační techniky Při práci s dětmi používám i  herní terapii, arteterapii  a spolupráci s rodiči. Pro problematiku s  žáky a studenty nabízím poznatky  z pedagogické praxe na školách i z oblasti speciální pedagogiky. Uplatňuji  též zkušenosti z  dlouholeté praxe v prostředí nemocnice, z práce s dětmi a rodinami a z působení na Pedagogické fakultě MU v Brně. Mou důležitou získanou životní praxí je i role maminky dvou dětí a role partnerská.

 

Vzdělání a působení

Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2005

 

Skripta, publikace