Jdeme společně (14 hodin)

„Jak spolu mluvit?  Jak spolu vycházet?  Jak se na sebe vzájemně naladit v různých životních situacích a z různých životních rolí? Kurzy „Jdeme společně“ jsou podnětné a plné inspirací pro výše uvedené otázky.

O kurzu Jdeme společně

Kurz JDEME SPOLEČNĚ (14 hodin) poskytuje úvod do komunikačních dovedností a inspiraci  pro práci, sdílení a propojování ve školství. Vhodný je pro učitele (např. metodik prevence, učitele praktického vyučování, pedagogy volného času, ředitele škol a školských zařízení, učitele 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele MŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele speciálních škol, učitele ZUŠ a SUŠ a další). Domníváme se, že do účastnické skupiny patří také rodiče (nastávající rodiče, adoptivní rodiče) , psychologové, asistenti pedagoga, výchovní poradci, vychovatele školských zařízení i speciální pedagogové. Dále je kurz vhodný pro sociální práci - pro sociální pracovníky, profesionální pěstouny  a v neposlední řadě zdravotníky (bohužel kurz není akreditován MZ ČR): motivované zdravotní sestřičky, lékaře zejména pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost.

Vnímáme zaměření kurzu jako systémové a mezirezortní. A chceme v rámci otevřené komunikace tváří v tvář propojit „multidimenzionálně“ rezorty, které se podílí na práci s rodinami. Jdeme společně I. propojuje účastníky na lidské úrovni, prostřednictvím  řeči – jako nástroje ke komunikaci.
Kurz je veden interaktivní metodou, dominuje moderovaná skupinová diskuze, která je doplňována příklady z praxe. Lektoři pracují s dynamikou skupiny a tématy, které se „vyjevují“ přímo na místě kurzu. Účastníci si mají možnost vyzkoušet nově získané dovednosti formou hraní rolí. Pracuje se ve dvojicích a různá cvičení  probíhají po menších skupinkách. Využívá se jednoduchých názorných pomůcek (plyšové hračky, šátky, papír, barevné fixy, pastelky aj.), které jsou finančně dostupné a lze je využít k práci na jednotlivých pracovištích, tak i v soukromém životě.

Účastníci mají možnost reflektovat zkušenosti ze svojí každodenní praxe, sdílí je v týmu, získávají nové úhly pohledu. Používaná metodika modelových situací poskytuje „nácvik“ možných způsobů práce s dětmi, mladšími žáky, studenty, také jejich rodinou. Tato metodika modelových situací je hlavně inspirací než návodem  možných způsobů práce s individuálním klientem (žákem, rodičem, pacientem, člověkem), ale i se skupinou a umožňuje vyzkoušet nové komunikační interakce a prostřednictvím dynamiky skupiny je prožitkem integrovat do svých komunikačních kompetencí. Účastníci se seznámí s modelem více- úrovňové (3D) komunikace, což přináší potenciál v oblasti mezirezortní spolupráce či možnost jej využít pro inovativní metody vedení týmu. Setkáním lidí z různých rezortů a oblastí společnosti nám umožní pochopit „jinakost“ v myšlení a jednání druhých.

Kurz umožní účastníkům jiný pohled na vztahy, sociální interakce a pomůže jim usnadnit práci s cílovou skupinou, ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí. Záměrem všech kurzů „JDEME SPOLEČNĚ“  je posílení vlastních osobních zdrojů, posílení kompetencí každého z nás, umožnění otevřenosti k sobě navzájem a uvědomění si, že každý máme možnost volby a je na nás jak se rozhodneme a jak budeme reagovat v každodenních životních situacích. Absolventi tohoto úvodního kurzu mohou nabyté poznatky rozšířit ve volně navazujícím kurzu s 60-ti hodinovou dotací.

Termíny a podmínky účasti

Termíny:
19.–20. září 2015
5.–6. prosince 2015

Místo: Kurzy probíhají v Brně (pokud na www.psychoprofi.cz není uvedeno jinak), Trávníky 31, 613 00 Brno, Sluneční dům, vchod z boku domu do suterénu.

Délka kurzu: 14 vyučovacích hodin

Počet účastníků 20

Účastnický poplatek: 1950 Kč uhraďte na účet 39884800/2700 (UniCredit Bank, variabilní symbol datum narození) nejpozději týden před konáním kurzu. Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete na mail: tatjanahorka@gmail.com fakturační údaje a váš e-mail.
Přihlášky a informace: Ing. Zuzana Šmerková, email:zsmerkova@email.cz, tel. 721 864 530, www.psychoprofi.cz

Součástí kurzu je PowerPoint prezentace, kterou účastníci  po přihlášení obdrží  na svoji mailovou adresu.

Za příplatek 100 Kč na každý sešit si mohou ev. zájemci (přes heslo) stáhnout v elektronické podobě (pracovní sešit pro individuální práci, pracovní sešit pro lektory). Oba sešity budou k nahlédnutí v tištěné podobě na kurzu.

Kurzy Jdeme společně jsou akreditované MŠMT a MPSV po celé České republice.

Hlavní lektorka je MUDr. Taťjana Horká a další lektorky jsou: Mgr. Barbara Dobešová a Ing. Zuzana Šmerková.

Jsme otevření uskutečnit  tzv. kurzy „šité na míru“ pro pracoviště/instituce/rodiny i  mimo Brno na základě individuální domluvy.

Koordinátorka: Ing. Zuzana Šmerková, přihlášky : e-mail: zsmerkova@email.cz
Tel. 721 864 530